گاستور محرک طبیعی رشد بوده و از طریق فراهم آوری مواد مغذی ضروری سلولهای روده و بهبود فیزیولوژی دام تاثیر گذار می باشد، همچنین از تزاید E-coli  درمحیط معده ممانعت کرده منجر به تحریک ترشحات لوزالمعده و در نتیجه بهبود هضم کربوهیدراتها میگردد. در روده ،از رشد میکرارگانیسمهای پاتوژن ممانعت کرده و سبب افزایش جمعیت لاکتو باسیلها می گردد.

مزایا :

 محرک سنتز آنزیمی
تحریک ترشحات پانکراس
اثرات کشندگی بر روی اجرام میکربی
بهینه سازی تولید فلورلاکتو باسیلی
بازسازی دیواره روده و افزایش سطح جذب
افزایش جذب و مصرف ریز مغذی ها
کمک به حفظ بالانس میکربی در شکمبه

فواید :

 بهبود طعم و دلپذیری خوراک
تحریک مصرف هر چه زودتر خوراک
افزایش وزن گیری
بهبود ضریب تبدیل غذایی
بهره وری بالاتر و مزایای اقتصادی