رومالاتو (RUMALATO) با تحریک متابولیسم باکتریهای تبدیل کننده اسیدلاکتیک به اسیدپرو پیونیک بعنوان محرک فیزیولوژیک رشد و تولید در نشخوارکنندگان مورد استفاده قرار میگیرد.
ترکیب فوق که بر پایه نمکهای کربوکسیلیک اسید بوده ، منجر به تحریک متابولیسم باکتریSelenomonas ruminantium  - باکتری کلیدی در تنظیم عملکرد شکمبه – می گردد و از این طریق دارای اثراتی می باشد:


 بعنوان سوبسترا با تحریک باکتریهای مصرف کننده اسیدلاکتیک (Selenomonas ruminantium) به تبدیل لاکتیک اسید به پروپیونیک اسید ( انرژی قابل متابولیزه شدن توسط نشخوارکنندگان )کمک می کند.
کاهش نسبت اسیداستیک به اسید پروپیونیک( با َ افزایش سنتز اسیدپروپیونیک) و در نتیجه ممانعت از رخداد اسیدوز.
بافر بیولوژیک ، ممانعت از افتpH ناشی از مصرف جیره غنی از مواد قندی سریع الهضم و درنتیجه حفظ عملکرد طبیعی فلور میکربی شکمبه
افزایش سنتز میکربی و متعاقباً افزایش پروتئین باکتریایی در دسترس در روده
حذف یا کاهش تولید گاز متان و افزایش سنتز اسیدهای چرب فرار ، استفاده بهتر از جیره، ضریب تبدیل پائین تر، نسبت بالاتر پروپیونات به استات، در مجموع افزایش تولید و صرفه جویی در هزینه های خوراک
بهبود قابلیت هضم فیبر با تحریک رشد باکتریهای هضم کننده سلولز در شکمبه
کمک به حفظ بالانس میکربی در شکمبه