در این مطالعه ، انرژی جیره و قابلیت هضم پروتئین مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفت.همچنین در روزهای 21 و 42 نمونه های ایلئوم جهت بررسی طول و عرض پرزهای روده برداشته شدند. وزن نهایی جوجه ها در گروه های تیمار بهتر بوده اما تفاوت معنی داری با گروه کنترل نداشتند. با این حال ، قابلیت هضم پروتئین و انرژی به شکل معنی داری با افزودن گاستور به جیره بهبود یافت:

 

انرژی هضم به میزان 1/5 و 8/5 درصد برای گروههای 1 و 2 افزایش یافته و قابلیت هضم پروتئین به 7/1 و 7/4 درصد بهبود یافت. همچنین سایز پرزهای روده متعاقب افزودن بوتیرات به جیره تغییر یافت. در روز 21، طول پرزها تا 55 درصد افزایش و در روز 42 این میزان تا 39 درصد بوده در زمانی مشابه عرض پرزهای روده بیش از میزان ثبت شده در گروه کنترل بود.

نتایج حاصل از مطالعه فوق مبین آنست که افزودن بوتیرات به جیره به بهبود قابلیت هضم انرژی و پروتئین از طریق افزایش سطح جذب روده ای منجر می گردد.

برگرفته از خبرنامه نورل